საპენსიო დანაზოგის კანონი და მასში შესული ცვლილება

„დაგროვებითი პენსიის შესახებ” საქართველოს კანონით რეგულირდება საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არ მქონე პირების საპენსიო დანაზოგის საკითხი.  მნიშვნელოვანია, რომ […]

ვრცლად

რას ნიშნავს ტურისტული მომსახურების ხელშეკრულება?

 ტურისტული მომსახურების ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მოგზაურობის გეგმასთან დაკავშირებით შესაძლებელია გამოიკვეთოს სხვადასხვა ხარვეზი:  ნებისმიერი ფაქტი, გარემოება ან მოვლენა, რამაც შეიძლება შეამციროს მოგზაურობის ფასი და მნიშვნელობა, რა […]

ვრცლად

რა არის სასამართლო უწყება და როდის ითვლება ჩაბარებულად?

სასამართლო უწყება წარმოადგენს სასამართლოს შეტყობინებას, რომ პირი დაბარებულია სასამართლო სხდომაზე ან სხვა საპროცესო მოქმედების შესასრულებლად. სასამართლომ შეიძლება დაიბაროს ექსპერტი, მოწმე, სპეციალისტი, თარჯიმანი ან მხარე. ზემოთ […]

ვრცლად

უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა

თავდაპირველად, ვიდრე უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოშობის სამოქალაქო სამართლებრივ საფუძლებზე გადავიდოდეთ, რელევანტურია მიმოვიხილოთ ზოგადად რას ნიშნავს საკუთრების უფლება და რა სამართლებრივ შედეგებთანაა დაკავშირებული იგი. საკუთრების […]

ვრცლად

რის მიხედვით განისაზღვრება სადაზღვევო შემთხვევის ანაზღაურების საკითხი?

სადაზღვევო კომპანიებთან ურთერთობით შესაძლებელია ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, უძრავი თუ მოძრავი ქონების და ა.შ. დაზღვევა. სადაზღვევო კომპანია და პირი კერძო სამართლებრივ გარიგებას დებენ და თანხმდებიან […]

ვრცლად

რატომ არის სასურველი მოქალაქემ იურისტს კონსულტაციისთვის ხშირად მიმართოს?

სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობები მრავალფეროვანია და ასეთი ტიპის გარიგებებში ყოველდღიურად ებმებიან ფიზიკური პირები, ნივთის ნასყიდობის, გასხვისების, განათხოვრების, გაქირავნების, იჯარით დატვირთვის დროს თუ ა.შ. მაგალითისთვის, მაღაზიაში სურსათის […]

ვრცლად

ადვოკატის მიერ კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა

იურისტს, მას შემდეგ, რაც შეიძენს ადვოკატის სტატუსს, ეკისრება  ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მიხედვით, ადვოკატი ვალდებულია იხელმძღვანელოს დამოუკიდებლობის, ნდობის, […]

ვრცლად

რას მოიცავს დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება

ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება შევხვდეთ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც პირმა, ამ შემთხვევაში შემსრულებელმა, განახორციელა ისეთი ქმედება, რომელიც მესაკუთრის ინტერესებში შედის, ანუ, რეალურად მის სასარგებლოდ იმოქმედა. მაგალითად, სახლი […]

ვრცლად

რას ნიშნავს ნარდობის ხელშეკრულება

ნარდობის ხელშეკრულებით მენარდე კისრულობს საზღაურის სანაცვლოდ გარკვეული სამუშაოს შესრულებას, ხოლო შემკვეთი უხდის მენარდეს მოცემულ საზღაურს. მენარდემ შეთანხმებული სამუშაო უნდა შეასრულოს პირადად (მაგალითად შემკვეთმა ცნობილ მოქანდაკეს […]

ვრცლად

რას ნიშნავს და როდის წარმოიშობა საავტორო უფლებები

საავტორო უფლებები ასახავს იმ უფლებათა ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნის მეცნიერების, ლიტერატურის და ხელოვნების ნაწარმოების შემქმნელს (ავტორს) ან მის მემკვიდრეს. საქართველოში საავტორო უფლებას არეგულირებს კანონი „საავტორო და […]

ვრცლად