Currently browsing: ბლოგი

რას ნიშნავს ტურისტული მომსახურების ხელშეკრულება?

ტურისტული ხელშეკრულება

 ტურისტული მომსახურების ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მოგზაურობის გეგმასთან დაკავშირებით შესაძლებელია გამოიკვეთოს სხვადასხვა ხარვეზი:  ნებისმიერი ფაქტი, გარემოება ან მოვლენა, რამაც შეიძლება შეამციროს […]

ვრცლად

რა არის სასამართლო უწყება და როდის ითვლება ჩაბარებულად?

რას ნიშნავს სასამართლო უწყება

სასამართლო უწყება წარმოადგენს სასამართლოს შეტყობინებას, რომ პირი დაბარებულია სასამართლო სხდომაზე ან სხვა საპროცესო მოქმედების შესასრულებლად. სასამართლომ შეიძლება დაიბაროს ექსპერტი, მოწმე, […]

ვრცლად

უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენა

თავდაპირველად, ვიდრე უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოშობის სამოქალაქო სამართლებრივ საფუძლებზე გადავიდოდეთ, რელევანტურია მიმოვიხილოთ ზოგადად რას ნიშნავს საკუთრების უფლება და რა […]

ვრცლად

რის მიხედვით განისაზღვრება სადაზღვევო შემთხვევის ანაზღაურების საკითხი?

სადაზღვევო კომპანიებთან ურთერთობით შესაძლებელია ჯანმრთელობის, სიცოცხლის, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, უძრავი თუ მოძრავი ქონების და ა.შ. დაზღვევა. სადაზღვევო კომპანია და პირი კერძო […]

ვრცლად

რატომ არის სასურველი მოქალაქემ იურისტს კონსულტაციისთვის ხშირად მიმართოს?

სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობები მრავალფეროვანია და ასეთი ტიპის გარიგებებში ყოველდღიურად ებმებიან ფიზიკური პირები, ნივთის ნასყიდობის, გასხვისების, განათხოვრების, გაქირავნების, იჯარით დატვირთვის დროს […]

ვრცლად

ადვოკატის მიერ კვალიფიციური და კეთილსინდისიერი მომსახურეობის გაწევა

იურისტს, მას შემდეგ, რაც შეიძენს ადვოკატის სტატუსს, ეკისრება  ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის მიხედვით, […]

ვრცლად

რას მოიცავს დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება

ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება შევხვდეთ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც პირმა, ამ შემთხვევაში შემსრულებელმა, განახორციელა ისეთი ქმედება, რომელიც მესაკუთრის ინტერესებში შედის, ანუ, რეალურად […]

ვრცლად

რას ნიშნავს ნარდობის ხელშეკრულება

ნარდობის ხელშეკრულებით მენარდე კისრულობს საზღაურის სანაცვლოდ გარკვეული სამუშაოს შესრულებას, ხოლო შემკვეთი უხდის მენარდეს მოცემულ საზღაურს. მენარდემ შეთანხმებული სამუშაო უნდა შეასრულოს […]

ვრცლად

რას ნიშნავს და როდის წარმოიშობა საავტორო უფლებები

საავტორო უფლებები ასახავს იმ უფლებათა ერთობლიობას, რომლებიც ეკუთვნის მეცნიერების, ლიტერატურის და ხელოვნების ნაწარმოების შემქმნელს (ავტორს) ან მის მემკვიდრეს. საქართველოში საავტორო […]

ვრცლად

რა სამართლებრივი წესები აქვს არასრულწლოვნის საზღვარგარეთ გაყვანას

არასრულწლოვნის საზღვარგარეთ გაყვანას კანონმდებელი ზედმეტი სიფრთხილით ეკიდება, რაც სრულიად გონივრულია. ამის მიზანი არის ისეთი შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა, რომელიც არასრულწლოვნის უსაფრთხოებას […]

ვრცლად